Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

LECZENIE

Życie z rakiem płuca jest możliwe. Osobom, u których rozpoznano tę chorobę, należy zapewnić jak najdłuższe życie o jak najlepszej jakości. Dzięki nowym odkryciom naukowym i rozwojowi medycyny opieka nad chorymi wciąż się poprawia. Zmiany może nie są radykalne, ale pozwalają na sukcesywne zwiększanie skuteczności metod terapii oraz uzyskanie lepszej kontroli nad chorobą.

Chirurgiczne usunięcie raka płuca stwarza największe szanse wyleczenia tej choroby. U pacjentów, u których stwierdzono pierwszy lub drugi stopień zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca największą szansę wyleczenia daje właśnie zabieg operacyjny. Bardzo ważne jest usunięcie całego guza nowotworowego wraz z tymi węzłami chłonnymi, które są dotknięte przerzutami. Jeżeli doszło do przerzutów raka płuca do węzłów chłonnych zlokalizowanych we wnęce płuca, to zazwyczaj możliwe jest ich usunięcie wraz z masą guza nowotworowego. Jeżeli jednak doszło do przerzutów do centralnego obszaru klatki piersiowej (śródpiersia) lub też rak nacieka na inne struktury w obrębie klatki piersiowej, takie jak serce czy też duże naczynia krwionośne, to prawdopodobieństwo wyleczenia operacyjnego nie istnieje. Dzieje się tak dlatego, że zwykle nie ma możliwości skutecznego usunięcia wszystkich tkanek zajętych przerzutami i po przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego w sposób nieuchronny dochodzi do wznowy nowotworu.

Radioterapia (terapia z użyciem napromieniowania) jest metodą leczenia szeroko stosowaną w przypadku nowotworów, w tym raka płuca. Radioterapia polega na zastosowaniu promieniowania jonizującego, zazwyczaj rentgenowskiego o dużej energii, tak aby można było dokonać destrukcji komórek tworzących guz nowotworowy. Radioterapia jest zazwyczaj terapią zewnętrzną, co oznacza, że promieniowanie jest nakierowane na guz w urządzenia nazywanego akceleratorem liniowym.

Chemioterapia stanowi formę leczenia systemowego, czyli leczenia całego organizmu, stosowanego w przypadku choroby nowotworowej, w tym raka płuca.

Istnieje ponad 50 rodzajów leków cytotoksycznych i wiele z nich stosowanych jest w leczeniu raka płuca. Większość z nich podaje się drogą dożylną, umieszczając specjalną kaniulę w żyle kończyny górnej; niektóre z tych leków mogą być podawane w formie tabletek doustnych. Czasem łączy się kilka leków według schematów chemioterapii stosowanych w leczeniu specyficznych postaci nowotworów złośliwych, w tym raka płuca.

Chemioterapię zwykle powtarza się co 3–4 tygodnie – schemat taki nosi nazwę cyklu chemioterapeutycznego. Na pełną chemioterapię składa się kilka cykli, zwykle 3–6, zależnie od przyczyny uzasadniającej zastosowanie tego typu postępowania leczniczego.

Inhibitory czynnika wzrostowego stanowią nowy typ leku stosowanego w terapii nowotworów. Czynniki wzrostowe są cząsteczkami obecnymi w organizmie, powodującymi wzrost i podział komórek. Komórki nowotworowe, podobnie jak komórki prawidłowe, reagują na czynniki wzrostowe i ulegają podziałowi. Jednak komórki nowotworowe często rosną szybciej niż zdrowe komórki i w sposób „nieuporządkowany”. Czynniki wzrostowe pobudzają komórki, przyłączając się do specjalnych receptorów zlokalizowanych na ich powierzchni i kierując sygnały dotyczące ich wzrostu do jądra komórkowego. Inhibitory czynnika wzrostowego blokują te receptory, blokując zarazem proces przekazywania sygnałów wzrostu.

Obecnie naukowcy pracują nad lekami, które blokowałyby sygnał wzrostu. Jednym z rodzajów takich leków są przeciwciała monoklonalne, które przyłączają się do receptorów czynnika wzrostowego na komórkach nowotworowych i powodują zablokowanie ich czynności. Inna grupa opracowywanych leków ma za zadanie blokowanie sygnałów przekazywanych przez enzymy, przenoszące z kolei sygnały z receptorów czynnika wzrostowego do jądra komórkowego. Obecnie kilka leków z obu tych grup przechodzi badania kliniczne. Jeden z tych leków, noszący nazwę inhibitora receptora czynnika wzrostowego naskórka, już okazał się przydatny w terapii raka płuca i został wprowadzony do praktyki klinicznej.


UWAGA! Zamieszczone porady mają charakter informacji, których intencją w żadnym wypadku nie jest zastępowanie konsultacji medycznych.

www.niezpapierosem.pl