Nie każdy związek przetrwa próbę czasu. Nie wiąż się z papierosem.

Ważne linki

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Polskie Towarzystwo Chorób Płuc powstało w 1934 roku i do 1951 roku występowało jako Polskie Towarzystwo Badań Naukowych nad Gruźlicą, a w latach 1951–1959 jako Polskie Towarzystwo Ftyzjatryczne, które jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca lekarzy ftyzjatrów miało za zadanie opracowywanie zagadnień naukowych związanych z gruźlicą, zachęcanie i wdrażanie lekarzy do pracy naukowej, działalność popularyzacyjną i wydawniczą. W 1934 roku utworzono oddziały w Łodzi i Wilnie, a w 1935 roku we Lwowie. W latach międzywojennych towarzystwo brało czynny udział w pracach nad przygotowaniem projektu Polskiego Instytutu Badań nad Gruźlicą oraz Ustawy Przeciwgruźliczej. Do towarzystwa należą lekarze różnych specjalności, głównie specjaliści chorób płuc, ale również osoby posiadające wyższe wykształcenie związane z ochroną zdrowia w zakresie chorób płuc i gruźlicy. W 2006 roku towarzystwo zmieniło nazwę na Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.

Obecnie posiada 17 oddziałów, które pełnią rolę szkoleniową, stanowią ośrodki myśli i działalności naukowej w dziedzinie ftyzjopneumonologii. W latach 1946–2010 zorganizowano 31 krajowych zjazdów towarzystwa oraz kilka tysięcy posiedzeń naukowych. Tematyka obejmowała aktualne zagadnienia walki z gruźlicą, niegruźlicze choroby płuc, badania czynnościowe układu oddechowego, immunologię, rehabilitację. Sesje na zjazdach organizowane były często przez sekcje specjalistyczne towarzystwa. Większość oddziałów PTChP organizuje spotkania regionalne. Zebrania organizowane są również wspólnie z innymi lekarskimi towarzystwami naukowymi w tym z zagranicznymi towarzystwami medycznymi. Członkowie PTChP prowadzą działalność opiniodawczą, dotyczącą zagadnień rozwoju ftyzjatrii i pneumonologii w kraju, prowadzą szkolenia przed i podyplomowe dla lekarzy różnych specjalności w zakresie pulmonologii. 

Więcej informacji na: www.ptchp.org

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP

Celem działania Federacji jest reprezentowanie interesów osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc, obrona ich praw i wolności, koordynacja działań w tym zakresie oraz tworzenie warunków dla pełnego i aktywnego udziału osób chorych na astmę i choroby alergiczne i przewlekłe obturacyjne choroby płuc w życiu społecznym.

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

  • propagowanie i wspieranie nowoczesnego leczenia astmy, chorób alergicznych i przewlekłych obturacyjnych chorób płuc
  • integrowanie środowiska osób chorych na astmę, choroby alergiczne i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc w celu obrony ich praw i interesów
  • reprezentowanie interesów osób chorych na astmę, choroby alergiczne oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc wobec władz państwowych i samorządowych kraju, a także innych organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych
  • inicjowanie i wspieranie współpracy między zrzeszonymi stowarzyszeniami
  • udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej zrzeszonym organizacjom
  • prowadzenie działań informacyjnych
  • inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczących osób chorych na astmę i choroby alergiczne przewlekłych obturacyjnych chorób płuc oraz uczestnictwo w tych pracach
  • prowadzenie działalności wydawniczej
  • organizowanie imprez, konferencji, sympozjów i szkoleń
  • współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się zagadnieniem wyrównywania szans osób chorych na astmę i choroby alergiczne i POCHP

Więcej informacji na: www.astma–alergia–pochp.pl

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Misją Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca jest przede wszystkim poprawa sytuacji pacjentów chorych na raka płuca. Stowarzyszenie chce również zwrócić uwagę społeczeństwa na zagrożenia wpływające na zwiększoną zachorowalność na nowotwór płuca w Polsce oraz zjednoczyć pacjentów, opiekunów, specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia, polityków i przedstawicieli środków masowego przekazu w walce przeciwko tej chorobie.

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca udziela praktycznego i emocjonalnego wsparcia pacjentom i ich bliskim poprzez przekazywanie niezbędnych informacji na temat raka płuca, profilaktyki i dostępnych możliwości terapeutycznych.

Więcej informacji na: www.rakpluca.org.pl

www.niezpapierosem.pl